ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AVALON MOTORS KFT.

 

I.            Bevezetés

 

Az AVALON MOTORS Kft. (1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2., Cg.: 01 09 273244) a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”), ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, vásárlóit, hírlevélre feliratkozókat, illetve a személyes adatokat megadó egyéb érintetteket
(a továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Ön, Látogató) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A www.avalonmotors.hu domain név alatt elérhető weboldal, a www.webshop.avalonmotors.hu domain név alatt elérhető BMW webáruházzal (a továbbiakban: Webáruház) az Adatkezelő saját honlapjának (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) minősül.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására.

 

Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos hatályos adatvédelmi szabályai folyamatosan elérhetők a www.avalonmotors.hu/adatvedelem címen.

II.            Definíciók

 

 1. „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. „személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 4. „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 5. „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. felhasználó: a fogyasztó státuszú adatközlő személy, aki megrendelést ad le a Webáruházban, ezáltal akinek a személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli; szervízellátást igénylő, illetve a Honlap látogatója.
 9. partner: az üzleti kapcsolatok kialakítása során és azok fenntartása érdekében az Adatkezelőhöz kerülő személyes adatok érintettje; illetve mindazon magánszemélyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, amelyek részére az Adatkezelő szolgáltatást nyújt, illetve amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépnek.
 10. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. „nyilvánosságra hozatal”: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 1. „adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 5. szolgáltatás”: a honlapon elérhető Webáruházban nyújtott szolgáltatás, úgymint BMW Lifestyle termékek – kerékpárok, játékok és egyéb kiegészítő termékek (pl. óra, esernyő, táska, tárca, napszemüveg, sapka, kulacs, írószerek) értékesítése és a megrendelések teljesítése, a termékek kiszállítása; szervízellátás.
 6. „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 7. „honlap/weboldal”: avalonmotors.hu; www.webshop.avalonmotors.hu

III.            Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: AVALON MOTORS Kft.

Székhely: 1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2.

Telephely: 3800, Szikszó, Avalon u.4.

Cégjegyzékszám: 01 09 273244

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24840738-2-42

Telefonszám: +36 46 887 877

E-mail:avalonmotors@avalonmotors.hu ; webshop@avalonmotors.hu

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

IV.            Alapelvek az avalon motors kft. adatkezelése során

 

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi.

 

Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

 

Az Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

 

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

 

V.            A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

 

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

 

 

1. Honlap látogatóinak adatai

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

látogatás időpontja;
a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; azonosítószám,

a Felhasználó által használt böngésző típusa.

 

·         honlap használata;

·         honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése;

·         statisztikai információk gyűjtése;

·         személyre szabott kiszolgálás;

·         visszaélések megakadályozása.

 

 

A honlap megtekintésétől számított 60 nap.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani:

Az www.avalonmotors.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. Amennyiben az felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

2. Regisztráció

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó,  a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, utolsó belépés időpontja. ·         a Felhasználó azonosítása;

·         a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés;

·         kapcsolattartás;

·         technikai művelet végrehajtása.

A Felhasználó törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. A Felhasználó által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 

3. A Webáruházban történő online vásárlással és az ott nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Személyazonosító adatok:  

vezetéknév és keresztnév,
e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon); telefonszám; vásárláskori IP cím;

opcionálisan a „Rendelés jegyzetek” rovatban megadott egyéb esetleges személyes adatok és az ügy körülményei.

 

Számlázási adatok:

Személyazonosító adatok + cím (magyarországi település, megye, utcanév, házszám, irányítószám).

 

Szállítási adatok:

Személyazonosító adatok + esetlegesen kapcsolattartó neve.

 

 

Egyéb:

vásárlás időpontja;

utalás esetén bankszámlaszám.

 

 

·         webáruházban történő vásárlás (online termékértékesítés);

 

·         megrendelések feldolgozása és teljesítése;

 

·         vásárlók, vásárlás és fizetés azonosítása, nyilvántartása;

 

·         visszaigazolás;

 

·         szabályszerű számla kiállítása;

 

·         házhozszállítás lehetővé tétele;

 

·         követelések érvényesítése;

 

·         kapcsolattartás a vásárlóval;

 

·         célzottabb kiszolgálás;

 

·         technikai műveletek végrehajtása.

 

 

Az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.

A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

 

 

Online termékértékesítés esetén, illetve felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék teljesítése során az Infotv. 5. § (1) bekezdése, ill. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Valamint az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

Az vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban regisztrációval történő és regisztráció nélküli vásárlásra is van lehetőség.

 

Tájékoztatjuk, hogy

–          az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk;

–          az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

 

4. Elektronikus levelezéshez és a telefonos ügyfélszolgálat tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Felhasználó vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszám, dátum; illetve az üzenetben/telefonbeszélgetés során megadott egyéb személyes adatok és az ügy körülményei;

 

 

 

 

 

·         a termékekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás nyújtása, információkérés kezelése, az eset dokumentálása;

 

·         Felhasználó azonosítása; a telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja;

 

·         ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés dokumentálása.

 

 

 

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (bármikor megteheti), ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv.tv. alapján köteles megőrizni, ez esetben az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül.

 

 

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; illetve szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

 

5. Termékek kiszállítása

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
A házhoz szállítást kérők, címzettek neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe. A megrendelt termék házhoz szállítása. A házhozszállítás lebonyolításáig tart. A szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
 

6. Megrendelés nyomonkövetése

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Rendelési azonosítószám; vásárláskor használt e-mail cím. ·         vásárló azonosítása

·         tájékoztatás a rendelés állásáról.

A szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényestésére nyitva álló idő végéig. Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
 

7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Fogyasztó neve, lakcíme;

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja (szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levelezés útján);

 

Fogyasztó panaszának leírása, a Fogyasztó által bemutatott dokumentumok;

 

a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az Adatkezelőhöz érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak a bejelentések, kérések és észrevételek.

 

 

Az Adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

 

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

8. Hírlevél/promóció küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

A Felhasználó azonosítása, a hírlevélre (elektronikus üzenet) való feliratkozás lehetővé tétele, tájékoztatás az akciókról, aktualitásokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

 

 

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt.  6. § (5) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

–           az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

–           ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;

–           az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

9. Szervízidőpont egyeztetés és szervízellátás

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
név, titulus, e-mail cím, telefonszám, gépjármű alvázszáma, gépjármű rendszáma, illetve a „megjegyzés” rovatban megadott szöveg

 

Az időpont foglalás teljesítése; szervízművelet teljesítése; az igénylő azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, technikai műveletek végrehajtása. Az adatok a cél teljesülését követően törlésre kerülnek, amennyiben az igénylő nem ad külön hozzájárulást más adatkezelési célok teljesítésére. Az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
Tájékoztatjuk, hogy

·         az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,

·         az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk az időpont foglalási igényét teljesíteni.

 

10. Partneri kapcsolatok kialakítása; a kapcsolattartás érdekében kezelt adatok

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

 

Az ajánlati fázisban kommunikáció folytatása; kapcsolat fenntartása az szerződéses jogviszony elősegítése érdekében.

 

Az adatkezelés az érintett Partner törlési kérelméig tart.

 

Az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.

11. A szerződéses jogviszony során és azt követő esetleges igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
 

Név, e-mail cím, telefonszám, titulus, beosztás.

 

Szerződés teljesítése; a teljesítés érdekében szükséges kapcsolattartás, az érintett azonosítása.

Szerződésből eredő igényérvényesítés.

 

 

A szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényestésére nyitva álló idő végéig. Bármely érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a nyilatkozatának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és/vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján a hivatkozott bek. f) pontja alapján.

12. Adó és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatkezelés
Kezelt adatkör Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Lehetséges adatkör:

név, cím, adózási státusz, adóazonosító jel, gazdasági műveletet elrendelő személy, vagy szervezet, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása, átvevő, befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma.

 

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CXXVII. tv. 169.§ 202.§, 2000. évi C. törvény 167.§, 1995. évi CXVII. törvény).

 

 • Hírlevél/promóció küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon, illetve a szervízellátás során a Munkalapon történő önkéntes, kifejezett hozzájáruló nyilatkozat útján. A felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten – jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlataival, promócióival, értékesítéssel, szervizeléssel összefüggő tájékoztatóival, illetve egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztráció során megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül – a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót.
A felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az avalonmotors@avalonmotors.hu címen, továbbá
 • postai úton az Adatkezelő 1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2. címen.
  • Szervízidőpont egyeztetés és Szervízellátás

Lehetőség van szervízidőpont foglalásra a Weboldalon. Az Érintett az időpont foglalási űrlapon, a szervizeléssel összefüggésben pedig a szervízellátási Munkalapon adja meg a személyes adatait.

A szervízellátás feltételeit az Általános Szervízellátási Feltételek c. dokumentum tartalmazza.

 • PROFILALKOTÁS

 

Az Adatkezelő a webáruházhoz kapcsolódó üzemeltetési tevékenysége az Érintettek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet tartalmaz.

 

A profilalkotást annak érdekében végezzük, hogy az Ön igényeinek és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használjuk.

 

 

 

 • KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és

„kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

 

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • technikai adatok, cookie kezelése

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdés.

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, előzetesen meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

 

Az Adatkezelő mint az avalonmotors.hu honlap üzemeltetője, a felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;
 • Átmeneti (session) cookie: a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy az Adatkezelő weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében kerültek elhelyezésre.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények egyéni beállításai alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

Ha még többet szeretne megtudni a cookie-król, kérjük, látogasson el www.allaboutcookies.org weboldalra.

 • Egyéb adatkezelések

 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

VI.      A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei a BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe által biztosított szerverén találhatók meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

        VII.                       Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely és rendszergazda szolgáltatások

 1. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

 

 • Név: Digitalwave Hungary Kft. (a BMW Magyarország online ügynöksége) Székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.

Web: www.digitalwave.hu

 

 • Név: Kreatív Szoftver Kft.

Székhely: 3533 Miskolc, Lórántffy út 30.

 

 1. Adatfeldolgozók által ellátott tevékenységek: tárhely-szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése; a rendszergazda szolgáltatás keretében ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok.

 

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2350 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Web: www.gls-group.eu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a megrendelt termékek házhoz szállítása.
 2. A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 3. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérők és címzettek.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

Hírlevélküldő szolgáltatás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Digitalwave Hungary Kft. (a BMW Magyarország online ügynöksége)

Székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.

Web: www.digitalwave.hu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

VIII.      ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az Adatkezelő a szervízidőpontot foglaló érintettek által megadott adatokat – név, e-mail cím, telefonszám, gépjármű alvázszáma (utolsó 7 számjegy), gépjármű rendszáma – az Adatkezelő a BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59., Cégjegyzékszám: 13 17 000118) felé továbbítja.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

IX.     Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a X. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

 1. a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

X.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Avalon Motors Kft-hez fordulhat a jelen Tájékoztató III. pontjában megadott elérhetőségei valamelyikén.

 

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 1. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 2. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   XI.         MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS; FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A www.avalonmotors.hu weboldalról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen Weboldalt el fogja hagyni. A Weboldalt működtető Társaságnak ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal.
A fentiekből következően az ilyen oldalak üzemeltetése, illetve a rajtuk fellelhető információk közlése, szoftver, bármely termék vagy más anyag hozzáférhetősége nem a jelen Weboldalt működtető Társaság jóváhagyásával történik, így a jelen Weboldalt működtető Társaság azok felhasználásáért, adatkezeléséért nem vállal felelősséget. A jelen Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

A Weboldalt működtető Társaság kifejezetten kizárja a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken az weboldalakon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő felelősséget, korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy egyéb adatkezelés által okozott károkat, vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a Weboldalt működtető Társaság a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

    XII.      EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról kérelemre nyújt tájékoztatást.
 2. Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.
 3. Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.);
 • évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. december 2. napján lép hatályba.